aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszowwodociagi marciszowOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów.

2. Zakres wykonywanej pracy:
a. Obsługa oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.
b. Obsługa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
c. Wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych i ślusarskich.
d. Wykonywanie prac konserwatorskich na wysokościach powyżej 1,5 m.
e. Prowadzenie pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony.
f. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z instrukcjami BHP obsługiwanych urządzeń.
g. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
h. Dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.

3. Wymagania:
a. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b. posiada wykształcenie minimum zawodowe,
c. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d. ważne prawo jazdy kategorii B (mile widziane kat T),
e. sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f. umiejętność pracy w zespole.

4. Warunki pracy na stanowisku:
a. wymiar czasu pracy: pełny etat,
b. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od czerwca 2020 r.
c. rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony (próbny) nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń co do pracy wykonywanej przez pracownika

5. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, w tym prawo do trzynastej pensji i premii, pakietu socjalnego.

6. Wymagane dokumenty:
a. podanie o pracę,
b. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I piętro nad Ośrodkiem Zdrowia) w godzinach pracy zakładu lub przesłać pocztą na adres: ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 511 139 977

REKLAMA