Print

Kamienna GóraXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i XIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków likwidacji kamiennogórskich gimnazjów publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie- Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 141/14 i 141/15 obr. nr 6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/12, obr. nr 3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. Nr 166/9, obr. nr 6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 304/3 i 304/4, obr. nr 6).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.nr 250, 252,253,254,255 obr. nr 3).
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, przeznaczanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wnioski.

20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.