aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dcrDolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zatrudni
KIEROWNIKA DS. INWESTYCJI

 

Zakres zadań do wykonywania:
1. Przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie inwestycji i remontów, przygotowywanie planów inwestycyjno-remontowych oraz budżetowanie zadań.
2. Uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych.
3. Kontrola jakości wykonywanych prac i uczestniczenie w odbiorach robót i prac wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w radach budowy/naradach koordynacyjnych w celu rozwiazywania bieżących problemów związanych z realizacja inwestycji, ocena zgodności przedkładanej dokumentacji projektowej z wymaganiami wynikającymi z umowy, kontrolowanie prac projektowych i robót w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji.
4. Rozliczanie inwestycji i otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne, przekazanie zakończonych inwestycji na środki trwałe, przeglądy gwarancyjne, opracowywanie prognoz, analiz, opinii oraz ocen dot. działalności inwestycyjnej.
5. Nadzór nad zamówieniami publicznymi, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
6. Opracowywanie prognoz, analiz, opinii, sprawozdań oraz ocen dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej.
7. Organizowanie pracy podległych pracowników.
8. Współdziałanie urzędami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania uzgodnień, opinii, zezwoleń oraz wspólnej koordynacji działań.

Wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Co najmniej średnie wykształcenie o kierunku, specjalności budowlanej umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub co najmniej średnie wykształcenie z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku pracy.
4. Znajomość Prawa budowlanego i zasad przebiegu procesu inwestycyjnego.
5. Znajomość zasad Prawa zamówień publicznych.
6. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych, poczty elektronicznej i Internetu.
7. Znajomość programów do projektowania CAD.
8. Mile widziana umiejętność wykonywania analiz efektywności energetycznej dla inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz uprawnienia do sporządzania charakterystyk i audytów energetycznych.

Wymagane doświadczenie w zarządzaniu:
­ zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
­ projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe wymagania:
­ zdolności organizacyjne,
­ systematyczność, komunikatywność oraz sumienność,
­ umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
­ kreatywność i zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) List motywacyjny.

Wszelkich informacji udziela dział kadr i płac, tel.: 75 645 9712. Zapraszamy do składania ofert lub listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat @ dcr.org.pl
DCR zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

REKLAMA